Amikor azt mondod: "Feladom!", gondolj arra, hogy ilyenkor
másvalaki azt mondja: "Egek, micsoda lehetőség!"

H. Jackson Brown

[hu]Online kereskedelem, avagy mikre érdemes figyelnie a webáruházaknak?[/hu]

2019.07.16. 10:22

[hu]Egy webáruház elindításakor könnyen szembesülhetünk azzal a ténnyel, hogy számos törvény és jogszabály követelményeinek kell meg megfelelni, s e jogszabályok számbavétele gyakran rengeteg időt és energiát emészt fel. Cikkünk e követelményeket tekinti át.[/hu]

[hu]A jogszabályok megismerésére fordítandó időt igyekszik e cikk lerövidíteni egy olyan kormányrendelet szabályainak bemutatásával, amelynek alapos ismerete nem kerülhető meg webáruház üzemeltetése esetén. Annak tehát, aki online kereskedelemmel foglalkozik mindenképpen fontos, hogy megismerje a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályait, e rendelet ugyanis meghatároz számos olyan követelményt, amelyet a webáruházak működtetése esetében is be kell tartani.

Ilyen követelmények például

 • a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás szabályai
 • a teljesítés egyes szabályai,
 • a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes szabályok.

E terület szerteágazó szabályozására tekintettel ebben a cikkben elsősorban azt a témakört járom körbe, amikor a vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősül (fogyasztó az, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

A kormányrendelet mellett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény is tartalmaz olyan szabályokat, amellyel az online kereskedelmet folytatónak fontos tisztában lennie, csak egy példát említve a törvény meghatározza az elektronikus úton történő szerződéskötés szabályait. Egy webáruház tulajdonosa továbbá nem spórolhatja meg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályainak megismerését sem.

Annak érdekében, hogy a cikk hasznos útmutatóként szolgálhasson egy frissen induló webáruház számára, egy az interneten megtalálható online webáruházon, az Okosgazdi.hu webáruházon keresztül mutatom be, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek, milyen módon tehet eleget egy webáruház.

 • A webáruháznak tájékoztatást kell adnia az általa kínált termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól


A képernyőképen látható, hogy a kínált termék lényeges tulajdonságait a termék leírása tartalmazza.

A kormányrendelet előírja, hogy ugyancsak tájékoztatást kell adni a vállalkozás legfontosabb adatairól (például nevéről, székhelyének postai címéről, stb.)


A webáruház honlapján elérhetővé tette a vállalkozás nevét és emellett egyéb lényeges adatait is.

 • A kínált termék vagy szolgáltatás pontos áráról is információt kell adni (az ár jogszabályi definíciójának része egyebek mellett a szállítási díj is)
Itt vagy akár itt is látható, hogy az Okosgazdi.hu webáruház az ár pontos feltüntetésével kapcsolatos kötelezettségének eleget tesz, itt pedig a szállítással kapcsolatos tájékoztatása érhető el.

 • Amennyiben a webáruház olyan terméket vagy szolgáltatást kínál, melynek megrendeléséhez az szükséges, akkor a határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében tájékoztatást kell adni arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.

Az Okosgazdi.hu webáruház nem kínál ilyen terméket vagy szolgáltatást, így ilyen jellegű tájékoztatás a honlapján nem érhető el.

 • A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díjáról, ha e díj emelt díjnak minősül.

Az Okosgazdi.hu webáruház esetében ilyen kommunikációs csatorna nincs így az erről szóló tájékoztatás sem érhető el a webáruház honlapján.

 • A webáruháznak tájékoztatást kell adni a teljesítés feltételeiről (pl. fizetésről, szállításról), a panaszkezelés módjáról


Itt látható a tájékoztatás a teljesítés módjától.


A webáruház általános szerződési feltételeiben pedig a panaszügyintézés rendjének szabályai is megtalálhatóak.

 • Az elállási és felmondási jogról, e jogok gyakorlásáról, a megrendelt termék visszaküldésének módjáról és költségéről, valamint a kormányrendeletben található Elállási/Felmondási nyilatkozatminta létéről szintén minden webáruház esetében tájékoztatást kell adni. Amellett, hogy a jogszabályok a fogyasztó számára széles körben biztosítanak elállási jogot, a kormányrendelet egy tételes listát is tartalmaz, mely esetekben a fogyasztó nem állhat el a szerződésről, ezekről az esetekről értelemszerűen ugyancsak tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztó számára.


Ezen az oldalon látható egy rövid összefoglalás az elállási jogról, egyben megtalálható egy a webáruházra szabott elállási nyilatkozatminta is. A webáruház általános szerződési feltételeiben pedig az elállási jog gyakorlásának módja, illetve az elállási jog korlátai is részletesen meghatározásra kerültek.

 • A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról a webáruházaknak ugyancsak tájékoztatást kell közzétenniük.
A webáruház általános szerződési feltételeiben e kötelezettségének is eleget tesz, valamint szerepeltet egy rövid érthető összefoglalást is arról, hogy mi a különbség a jótállás és a termékszavatosság között.

 • Egy webáruház továbbá nem spórolhatja meg azt sem, hogy tájékoztatást adjon az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről.


Az okosgazdi.hu webáruház elérhetővé tette ügyfélszolgálatának elérhetőségét, továbbá általános szerződési feltételeiben az ügyfélszolgálatra vonatkozó szabályokat is lefekteti, valamint tájékoztatást a jótállásról is.

 • A webáruháznak nyilatkoznia kell arról is, hogy rendelkezésre áll-e magatartási kódex

Az okosgazdi.hu webáruház általános szerződési felt ételeiben arról ad tájékoztatást, hogy ilyen magatartási kódexnek nem veti magát alá.

 • A soron következő elvárás, amelyet a jogszabály megfogalmaz ugyancsak olyan jellegű, melynek a webáruháznak akkor kell megfelelnie, amennyiben nyújt olyan terméket vagy szolgáltatást, amely esetében ez értelmezhető; ez a követelmény pedig azt írja elő, hogy szükség esetén – hosszabb időre szóló szerződések esetén – tájékoztatást kell adni a szerződés időtartamáról és szükség esetén a felmondás feltételeiről; szükség szerint ugyancsak tájékoztatást kell adni a fogyasztó kötelezettségeinek legrövidebb időtartamáról, valamint arról, hogy a fogyasztónak kell-e letétet vagy egyéb biztosítékot nyújtania.

Az okosgazdi.hu webáruház kínálatának áttekintése után az állapítható meg, hogy a webáruház nem kínál olyan terméket vagy szolgáltatást, amely esetében a fenti követelményeket kellene teljesíteni.

 • A jogalkotó, tekintettel arra, hogy az interneten keresztül nyújtott szolgáltatások esetében is kiemelt figyelmet kell fordítani az adatvédelemre azt is elvárja a webáruházaktól, hogy adjanak a fogyasztók részére tájékoztatást arról, hogy milyen módon védik meg a fogyasztók által részükre megadott adatait.


Az okosgazdi.hu kiemelten figyel vásárlói adataira, s ennek módjáról megfelelő tájékoztatást is ad, kezelési és adatvédelmi szabályzatát is elérhetővé teszi vásárlói részére, továbbá cégadatai között tárhely szolgáltatója adatait is megadja.

 • A webáruházaknak végezetül annak érdekében is meg kell tenniük mindent, hogy amennyiben vita alakulna is ki fogyasztóikkal, azt békés úton rendezzék, ezért meg kell adniuk a rájuk kötelező peren kívüli panaszkezelési módokat és a vitarendezési lehetőségről is tájékoztatás kell adniuk. Ezzel szoros összefüggésben pedig meg kell adniuk a békéltető testület adatait, melyhez a vásárlók fordulhatnak.


Az okosgazdi.hu a jogszabály által előírt valamennyi adatot elérhetővé tette általános szerződési feltételeiben.

Az okosgazdi.hu esetében az állapítható meg, hogy a kormányrendelet szabályainak megfelelő módon működteti a webáruházat, nincs ugyanis olyan, a kormányrendeletben foglalt szabály, melynek ne felelne meg. A fenti bemutatás pedig arra is alkalmas volt, hogy látszódjon, egy webáruház megfelelhet úgy a jogszabály követelményeinek, hogy valamennyi a vásárlóit érdeklő információt közérthető módon tesz közzé.
[/hu]

Contact Us

Üzenet küldés ›

Tájékoztatjuk, hogy ezen a honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, a honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk Ügyvédi Irodánkat, és arról általános jellegű információval szolgáljunk. Jelen oldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmát szabályozó, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzatot figyelembe véve készült.