DOMBI-NYÁRÁDI ÉS SÁRKÖZI ÜGYVÉDI IRODA adatkezelési szabályzat és tájékoztató weboldal használatával kapcsolatban

A Dombi-Nyárádi és Sárközi Ügyvédi Iroda (a továbbiakban: DNYS Ügyvédi Iroda) az általa ellátott ügyvédi tevékenységgel összefüggésben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) betartásával jár el. A DNYS Ügyvédi Iroda a www.dnys.hu honlap látogatói, továbbá a vele ügyvédi szolgáltatások nyújtására szerződött személy, mint megbízó, - ideértve kapcsolattartó természetes személyeket, mint érintetteket – adatait bizalmasan kezeli, azok védelméről gondoskodik; megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.I. Általános adatok

I.1. A Dombi-Nyárádi és Sárközi Ügyvédi Iroda (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 33. 1. emelet 1., adószám: 19038072-1-43, nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító szám: 4534) a www.dnys.hu weboldal működtetője.

I.2. A DNYS Ügyvédi Iroda adatkezelési tájékoztatója (a továbbiakban: adatkezelési tájékoztató) elérhető az alábbi oldalról: https://......hu/....html

I.3. Az adatkezelési tájékoztató, valamint annak módosításai az I.2. pontban meghatározott oldalon történő közzététellel, a közzététel napján lépnek hatályba. A DNYS Ügyvédi Iroda az adatkezelési tájékoztatónak az időközben módosuló jogszabályi háttérrel való összehangolása miatti megváltoztatására fenntartja a jogot. Az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos elektronikus változata elérhető a www.dnys.hu weboldalon.

I.4. A DNYS Ügyvédi Iroda neve és elérhetőségei

Név: DNYS Ügyvédi Iroda

Levelezési cím (székhely): 1122 Budapest, Városmajor utca 33. 1. emelet 1.

E-mail: iroda@dnys.huII. A DNYS Ügyvédi Iroda által kezelt a felhasználók által megadott adatok, az adatkezelés célja és az adatkezelés jogalapja

II.1. A DNYS Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja weboldalának látogatóit [továbbiakban: látogató(k), érintett(ek), vagy felhasználó(k)], hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, illetve információs önrendelkezési jogukat, ezért adatkezelése során az adatkezelési tájékoztató szerint jár el.

II.2. A DNYS Ügyvédi Iroda honlapjához kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül bárki hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat, nézhet feltöltött tartalmakat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról.

II.3. A DNYS Ügyvédi Iroda lehetőséget biztosít a www.dnys.hu oldal látogatóinak arra, hogy kapcsolatba lépjenek a DNYS Ügyvédi Irodával. Lehetőség van üzenet küldésére a DNYS Ügyvédi Iroda számára a www.dnys.hu weboldalon keresztül. Ehhez a következő adatok megadása szükséges: a felhasználó neve és e-mail címe. Ezen adatok megadását követően lehetőség van üzenet küldésére a DNYS Ügyvédi Iroda számára.

II.4. A II. pont alapján a DNYS Ügyvédi Iroda által kezelt adatok körét, az adatkezelés célját és az adatkezelés jogalapját a következő táblázat foglalja össze.

Személyes adat megnevezése Az adatkezelés célja Az adattkezelés jogalapja Érintettek köre Adatkezelés időtartama
Név Azonosítás GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz a felhasználó hozzájárulása Az adatait megadó felhasználó A DNYS Ügyvédi Iroda a személyes adatokat addig kezeli, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését, de legfeljebb két évig.
E-mail cím Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
Üzenet tartalma A válaszadáshoz szükséges
A kapcsolatfelvétel időpontja Technikai művelet végrehajtása
A kapcsolatfelvételkori IP cím Technikai művelet végrehajtása


III. A DNYS Ügyvédi Iroda adatkezelési elvei

III.1. A DNYS Ügyvédi Iroda a felhasználó személyes adatait jogszerűen és tisztességesen, valamint a felhasználó számára átlátható módon végzi, összhangban a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság követelményével.

III.2. A DNYS Ügyvédi Iroda a személyes adatok gyűjtését kizárólag a jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett célból végzi, összhangban a célhoz kötöttség követelményével.

III.3. A DNYS Ügyvédi Iroda a felhasználóktól kizárólag azoknak a személyes adatoknak a megadását kéri, amelyek szükségesek az adatkezelés jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett cél eléréséhez, összhangban az adattakarékosság követelményével.

III.4. A DNYS Ügyvédi Iroda a felhasználók személyes adatait pontosan, a felhasználok által megadott adatok alapján kezeli, ennek érdekében biztosítja, hogy a pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlése vagy helyesbítésre kerüljenek, összhangban a pontosság követelményével.

III.5. A DNYS Ügyvédi Iroda biztosítja, hogy a felhasználók személyes adatait olyan módon tárolja, hogy a felhasználók azonosítása csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen lehetséges, összhangban a korlátozott tárolhatóság követelményével.

III.6. A DNYS Ügyvédi Iroda megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a felhasználók személyes adatainak megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is, összhangban az integritás és bizalmas jelleg követelményével.

III.7. A DNYS Ügyvédi Iroda felelősséget vállal a III.1.-III.6. pontban vállalat követelmények teljesítéséért és képes III.1.-III.6. pontban vállalat követelmények teljesítésének igazolására, eleget téve az elszámoltathatóság követelményének.

III.8. A DNYS Ügyvédi Iroda adatkezelése a III.1.-III.6. pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

III.9. A felhasználók által megadott személyes adatokat a DNYS Ügyvédi Iroda erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

III.10. A DNYS Ügyvédi Iroda tájékoztatja a felhasználókat, hogy hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. A DNYS Ügyvédi Iroda ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

III.11. Hatásvizsgálat, adatvédelmi tisztviselő: a DNYS Ügyvédi Irodánál a GDPR Preambulum (91) bekezdésére tekintettel hatásvizsgálat elvégzésére, valamint adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kerül(t) sor.IV. A felhasználók jogai a DNYS Ügyvédi Iroda által kezelt a felhasználók által megadott adatok tekintetében

IV.1. A felhasználónak joga van arra, hogy bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel a DNYS Ügyvédi Irodához forduljon.

IV.2. A felhasználónak joga van arra, hogy a DNYS Ügyvédi Irodától tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

IV.3. A felhasználó kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítését, valamint a személyes adatok kiegészítését kérheti, azok hiányossága esetén.

IV.4. A felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését.

IV.5. Ha a DNYS Ügyvédi Iroda bármilyen okból nyilvánosságra hozta a felhasználó személyes adatát, azt a felhasználó kérésére törölni köteles. A DNYS Ügyvédi Iroda ebben az esetben az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

IV.6. A felhasználó jogosult az adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát, álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor nem az adatok törlését, hanem az adatkezelés korlátozását kéri, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

IV.7. A felhasználó jogosult arra, hogy a DNYS Ügyvédi Iroda személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja, továbbá a felhasználó jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

IV.8. A felhasználó a IV.1.-IV.7 pontban foglalt jogai érvényesítése érdekében a DNYS Ügyvédi Irodát az I.4. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén megkeresheti.

IV.9. A felhasználnak joga van, hogy a DNYS Ügyvédi Iroda esetleges jogsértése ellen panasszal forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

IV.10. A felhasználónak lehetősége van továbbá arra, hogy adatainak védelme érdekében bírósághoz forduljon, amely az ügyben soron kívül jár el. A felhasználó a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél is benyújthatja keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Hatóság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.V. A DNYS Ügyvédi Iroda felhasználóval szembeni kötelezettségei

V.1. A DNYS Ügyvédi Iroda olyan belső munkaszervezési rendet alakít ki, amely biztosítja, hogy megfelelő határidőben, érdemben reagálhasson a felhasználók I.4. pontok bármelyikére érkezett megkeresésére.

V.2. A DNYS Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a megkeresés beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a felhasználót arról, hogy a IV. pont alapján hozzá érkezett megkeresések kapcsán milyen intézkedéseket tett.

V.3. A DNYS Ügyvédi Irodának lehetősége van arra, hogy az intézkedésre nyitva álló határidőt szükség esetén 2 hónappal meghosszabbítsa, erről és a késedelem okainak megjelöléséről a megkeresés kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a felhasználót.

V.4. A DNYS Ügyvédi Iroda felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy amennyiben a felhasználók megkeresése nyomán nem tenné meg a felhasználó álláspontja szerint szükséges intézkedéseket, úgy erről a felhasználót legkésőbb a megkeresés beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja, ennek részeként tájékoztatást adva az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.VI. A DNYS Ügyvédi Irodához a www.dnys.hu weboldal működtetése során cookie-k révén került adatok

VI.1. A DNYS Ügyvédi Iroda a www.dnys.hu weboldal működtetése során cookie-kat azaz információcsomagokat alkalmaz, amelyeket a DNYS Ügyvédi Iroda vagy egy harmadik fél szervere küld a felhasználó által használt eszközének. A cookie előre meghatározott érvényességi ideig kerül tárolásra; egy részük kizárólag a felhasználó által használt böngésző bezárásig, vagy a munkamenet végéig kerül tárolásra (munkamenet cookie-k), más részük a munkamenet idején túl is tárolódik a felhasználó eszközén (állandó vagy mentett cookie-k); megőrzésének ideje ebben az esetben pár naptól évekig terjedhet, az állandó vagy mentett cookie-t a felhasználó bármikor törölheti az eszközéről. A DNYS Ügyvédi Iroda a www.dnys.hu weboldal működtetése során funkciójuk alapján három típusú cookie-t alkalmaz. A DNYS Ügyvédi Iroda alkalmaz úgynevezett biztonsági, szükséges cookie-kat, melyek célja a www.dnys.hu weboldalon történő navigáció biztosítása, illetve a www.dnys.hu weboldal biztonságos használata.

VI.2. A DNYS Ügyvédi Iroda a www.dnys.hu weboldal működtetése során alkalmaz továbbá funkcionális cookie-kat, amelyek általában anonim statisztikai adatgyűjtő rendszerek által használt típusok, céljuk annak figyelése, hogy melyek azok a funkciók, amelyek javításra, gyorsításra szorulnak.

VI.3. A DNYS Ügyvédi Iroda a www.dnys.hu weboldal működtetése során alkalmaz továbbá kényelmi cookie-kat, melyek célja a felhasználók DNYS Ügyvédi Iroda.hu weboldalon töltött tevékenységének elemzése.

VI.4. A felhasználónak lehetősége van böngészőjében beállítani, hogy mely cookie-kat enged menteni és melyeket kíván törölni.

VI.5. Az alábbi weboldalakon a felhasználók tájékoztatást találhatnak arról, hogy az adott böngészőkben hogyan lehet kezelni, engedélyezni, törölni a cookie-kat:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

VI.6. A www.dnys.hu weboldal betöltése során a DNYS Ügyvédi Iroda egy felugró ablakban a felhasználó hozzájárulását kéri a cookie-k telepítéséhez. Ha a felhasználó nem adja hozzájárulását a cookie-k telepítéséhez, kizárólag a www.dnys.hu weboldal megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen cookie-k kerülnek telepítésre a felhasználó eszközén.

VI.7. A www.dnys.hu weboldal megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen cookie-k esetében a DNYS Ügyvédi Iroda adatkezelésének jogalapját az Infotv. 13/A. § (3) bekezdésének rendelkezése adja, amelynek értelmében a DNYS Ügyvédi Iroda a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

VI. 8. A VI. pont alapján a www.dnys.hu weboldal működtetése során használt cookie-kra vonatkozó tájékoztatást a következő táblázat foglalja össze.

Adatkezelés megnevezése Cookie-k
Mik azok a cookie-k (sütik) és hasonló technológiák? A „cookie” jellemzően alfanumerikus információcsomag, amelyet webszerverünk küld az Érintett számítógépének merevlemezén lévő böngészőprogram cookie fájljába vagy adat almappájában és itt előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni fog arra, hogy milyen nyelvet preferál látogatása után is, mely aloldalainkat látogatta. A cookie-k továbbá lehetővé teszik a weboldalon a használt funkciók megfelelő működésén túl a felhasználói élmény optimalizálását is. A hasonló technológiák, mint például a web beaconök (webjelzők) vagy pixel tagek 1x1 pixel méretű képek (GIF vagy PNG), elektronikus lenyomatok, amelyek a cookie-kal általában együtt használva gyűjtenek felhasználói műveleti adatokat. A cookie-kat és hasonló technológiákat a következőkben ismertetett módon alkalmazzuk az alkalmazandó törvények szerint adott hozzájárulásuk függvényében. További információ a cookie-król és a további nyomkövető és analizáló technológiákat illetően a következő linken talál: www.allaboutcookies.org.
Mi a különbség a munkamenet (session) cookiek és az állandó (persistent) cookie-k között? Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes cookie-k, melyek addig maradnak a böngésző cookie fájljában, amíg az Érintett a honlapot el nem hagyja, utána törlődnek. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill. funkcióinak működéséhez ezen cookie-k elengedhetetlenek.

Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében az Adatkezelő állandó (persistent) cookie-kat is használ. Ezen fajta cookie sokkal hosszabb ideig marad az Érintett böngészőjének cookie fájljában. Ez az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét az Érintett hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden olyan esetben információkat adnak át a webszerver számára, amikor az Érintett a honlapra látogat.
Milyen típusú cookie-kat és hasonló technológiákat használunk? Számos lényeges okból használunk cookie-kat és hasonló technológiákat. A szükséges (essential) és funkcionális (functional) cookie-k és hasonló technológiák az oldal megfelelő működését, technológiai szempontból a felhasználóra történő szabását szolgálják. Ezek kikapcsolása a weboldal biztonságos és megfelelő működését veszélyezteti.

Az oldal használ még marketing (advertising) cookie-kat és nyomkövető (tracking) cookie-kat, amelyek a személyre szabott hirdetések folyamatának kidolgozását segítik.

A hasonló technológiák, mint például a web beaconök (webjelzők) vagy pixel tagek általában a cookie-kal együtt alkalmazva lehetővé teszik, hogy a felhasználói aktivitást és statisztikákat nyomon kövessék és mérjék a weboldalon, marketing célú e-mailekben és online hirdetésekben. Ezek működését a cookie-k fogadásának letiltásával akadályozhatja meg a felhasználó.
Milyen harmadik féltől származó cookie-kat használunk? i) Facebook közösségi megosztó gombja: https://www.facebook.com/full_data_use_policy ii) Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/gdpr iii) Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/ iv) Google AdSense: https://www.google.com/adsense/new/localized-terms v) Google maps: https://cloud.google.com/mapsplatform/terms/ A harmadik féltől származó cookie-król további információt a fenti linkeken talál a felhasználó, ideértve azok érvényességi idejét is.
Cél A honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a honlap funkcióinak elősegítése, fokozása, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélése megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat, továbbá szükséges munkamenet és funkcionális sütiket használ. Ilyenek pl. a munkamenet azonosítók, vagy a statisztikákhoz esetleg használt sütik, valamint a tartalmak kiszolgálásához, testreszabásához lehet rájuk szükség.
Jogalap Csupán akkor gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg adatait, amennyiben erre megfelelő jogalappal rendelkezünk. Ezek többek között a következő esetek lehetnek:

• beleegyezését adta személyes adatainak felhasználásához;

A weboldal betöltése során egy felugró ablakban kérjük a felhasználó hozzájárulását a cookie-k telepítéséhez.

Amennyiben nem adja hozzájárulását, úgy a weboldal megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen cookie-k kerülnek telepítésre a felhasználó eszközén.
Érintettek köre Minden személy, aki a www.dnys.hu weboldalt böngészi.
Adatkezelés időtartama A cookie érvényességi ideje annak típusától és rendeltetésétől függően eltérő lehet. Facebook közösségi megosztó gombja és Facebook Pixel: 180 nap; Google Analytics, Google AdSense és Google Maps: 365 nap.
Adattovábbítás Engedélykérés nélkül nem történik.


VII. A felhasználók jogai a DNYS Ügyvédi Iroda által kezelt a cookie-k útján gyűjtött adatok tekintetében

VII.1. A jelen adatkezelési tájékoztató VI.5. pontjában írt weboldalakon a felhasználó tájékoztatást találhat arról, hogy az adott böngészőkben hogyan lehet kezelni, engedélyezni, törölni a cookie-kat. A felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. A felhasználónak lehetősége van arra is, hogy a www.dnys.hu weboldal megfelelő működéséhez szükséges cookie-k tárolását megakadályozni (törölni), ebben az esetben előfordulhat ugyanakkor, hogy a www.dnys.hu weboldalnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható.

VII.2. A felhasználót továbbá a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában rögzített azon jogokat is gyakorolhatja, amely jogok a cookie-k esetében értelmezhetők.VIII. A DNYS Ügyvédi Iroda által megtett intézkedések az adatkezelés biztonságossága érdekében

VIII.1. A DNYS Ügyvédi Iroda a jelen adatkezelési tájékoztató szerinti személyes adatok biztonságos kezelését az adatkezelés által fenyegető - így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó - kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja.

VIII.2. A DNYS Ügyvédi Iroda az adatkezelés biztonságossága érdekében szükséges intézkedések kialakítása és végrehajtása során figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat.

VIII.3. A DNYS Ügyvédi Iroda az adatkezeléshez használt eszközökhöz, azaz az adatkezelő rendszerekhez való hozzáférést kizárólag az arra jogosult személyek részére biztosítja. A DNYS Ügyvédi Iroda megakadályozza továbbá az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatát. A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében a DNYS Ügyvédi Iroda az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek számára a hozzáférést kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz engedélyezi. A DNYS Ügyvédi Iroda biztosítja, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, valamint azt is, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni.

VIII.4. A DNYS Ügyvédi Iroda megakadályozza a személyes adatokat tartalmazó adathordozók jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását vagy eltávolítását.

VIII.5. A DNYS Ügyvédi Iroda olyan intézkedéseket alakít ki, amelyek eredményeként ellenőrizhető és megállapítható, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére.

VIII.6. A DNYS Ügyvédi Iroda rendszerében utólag ellenőrizhető és megállapítható, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe.

VIII.7. A DNYS Ügyvédi Iroda a személyes adatok továbbítása vagy az adathordozó szállítása során biztosítja, hogy a továbbítás, illetve a szállítás során azokat arra nem jogosultak ne ismerhessék meg, ne másolhassák le, ne módosíthassák, ne törölhessék.

VIII.8. A DNYS Ügyvédi Iroda az adatkezelés biztonságossága érdekében egyebek mellett a következő konkrét adatbiztonsági intézkedéseket tette. A DNYS Ügyvédi Iroda a személyes adatokat tartalmazó számítógépes rendszert vírusvédelemmel látta el, ahhoz kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá, az adatokhoz felhasználónév és jelszó megadását követően lehet csak hozzáférni.
Budapest, 2020. január 1.

Elérhetőségünk

Üzenet küldés ›

Tájékoztatjuk, hogy ezen a honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, a honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk Ügyvédi Irodánkat, és arról általános jellegű információval szolgáljunk. Jelen oldal a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmát szabályozó, az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzatot figyelembe véve készült.